Schedule


MONDAY


5:30-6:30PM

WU SHU


TUESDAY


5:30-6:30PM

TAI JI


WEDNESDAY


5:30-6:30PM

WU SHU


THURSDAY


5:30-6:30PM

TAI JI


FRIDAY


SATURDAY


10:00-11:00AM

FORMS PRACTICE


11:00-12:00PM

TAI JI


12:00-1:00PM

WU SHU